Kako građani BiH putem web-platforme mogu komunicirati s vlastima
Evropska unija (EU) pridaje veliku važnost doprinosu civilnog društva u procesu evropskih integracija. Kao što je naglašeno u Lisabonskom ugovoru, participativna demokratija je fundamentalni demokratski princip EU, te je stoga i dijalog sa predstavnicima civilnog društva krucijalan.

Institucije vlasti moraju voditi otvoren, transparentan i redovan dijalog sa predstavnicima civilnog društva, predstavnicima nevladinih organizacija, kao i građanima, a sve u cilju unapređenja javnih politika i zakona, kao i usvajanja inherentnih vrijednosti koje se prenose kroz njihovu percepciju.

S tim u vezi prošle godine u aprilu službeno je predstavljena i pokrenuta web aplikacija „eKonsultacije“, koja građanima, putem interneta, omogućuje pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici.

Web aplikacija “eKonsultacije” je razvijena u okviru projekta koji finansira EU „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI).

Nermin Podžić, CBGI komunikacijski ekspert, rekao nam je da su zahvaljujući CBGI projektu i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, usvojene izmjene u Pravilima o konsultacijama u institucijama BiH gdje je, kao minimalan standard javnih konsultacija, uvedena mogućnost online konsultacija, a koje zapravo predstavljaju najjeftiniji i transparentniji način da svaki građanin koji ima internet pristup učestvuje u procesu konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata.

– Snaženjem sistema eUprave čiji je samo jedan mali segment eKonsultacije omogućava se svim zainteresiranim građanima aktivno učešće u proces javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i drugih akata u institucijama BiH, kao i eKonsultacije u procesu programiranja i provedbe instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II). Međutim, to se ne odnosi samo na građane. Naime, na ovaj način u proces kreiranja javnih politika se mogu uključivati i sve druge javne institucije, jedinice lokalne samouprave, medijske kuće, sindikati, strukovne i sve druge nevladine udruge. Trenutno smo fokusirani na omogućavanje uključivanje zainteresirane javnosti za javne politike koje definiraju u institucijama BiH, ali smo otvoreni da čitav sistem eKonsultacija proširimo i na nivo entiteta – kazao je Podžić.

Jedan od najboljih primjera o potrebi ovog vrsta mehanizma u komunikaciji između institucija i građana demonstrirala je Direkcija za evrospke integracije BiH koja je prikupljala odgovore građana na set pitanj iz Upitnika Evropske komisije.

Jesenka Hadžajlija, šefica Odsjeka za promociju DEI BiH, kazala nam je da posredstvom webaplikacije upitnik Evropske komisije bio mjesec dana dostupan organizacijama civilnog društva.

jesenka-hadzajlija

Jesenka Hadžajlija

– Zaključno sa 31. januarom organizacije civilnog društva u BiH su imale priliku da ponude odgovore, poštujući metodološka uputstva koja je Evropska komisija dala u uvodu Upitnika. Takvi odgovori će biti prevedeni na engleski i kao prilog odgovorima institucija u BiH dostavljeni Evropskoj komisiji. Direkcija za evropske integracije može biti zadovoljna rezultatima prikupljanja odgovora s obzirom da su u ovom periodu na oba portala prikupljeni odgovori na 141 pitanje, najviše u domenu Političkog kriterija, zapošljavanja i socijalne politike, te preduzetničke i industrijske politike – kazala nam je Hadžajlija.

Paralelno sa prikupljanjem odgovora od organizacija civilnog društva, kako je istakla, tekao je i proces prikupljanja odgovara na 35 pitanja iz Upitnika, na koje su online odgovarali građani Bosne i Hercegovine.

– Pitanja su se odnosila na oblast zaštite ljudskih prava, kvalitete usluga, transparentnog rada uprave, zaštite potrošača ili prava iz radnog odnosa. Ukupno je prikupljeno 395 odgovora. I ovi odgovori, odgovori građana BiH će biti prevedeni na engleski jezik i dostavljeni Evropskoj komisiji – istakla je ona.

Marina Bakić, portparol Ministarstva pravde BiH, rekla nam je da je ovo Ministarstvo u prethodnim je godinama uložilo znatne napore kako bi unaprijedilo sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva.

marina-bakic-nova01

Marina Bakić

– Kruna tih napora je i ova aplikacija. Smatramo da svaki zakonski i podzakonski akt koji pripremaju i usvajaju institucije Bosne i Hercegovine, odnosno svaka javna politika uopšte, pripadaju svim građanima, te da je uspjeh sama činjenica da je aplikacija dostupna svima koji žele da učestvuju u kreriranju njima važnih propisa. Ministarstvo pravde je građanima u ruke dalo alat kojim mogu uticati na sadržaj i kvalitet propisa a od njihove zainteresovanosti zavisi daljnji rast i razvoj ovog vida javnih konsultacija – kazala je Bakić.

Od službenog pokretanja aplikacije, za učešće u E Savjetovanju, kako je istakla, registrovalo se oko 550 korisnika, za 25 državne institucije. Iz dana u dan raste broj registrovanih korisnika a osim pojedinaca u proces kosultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva…

Autor: A. Du. – Mi.K.