UNSA nije okončao proces integracije, 30 fakulteta nezakonito uživa u finansijskoj autonomiji
Foto: Arhiv/Klix.ba Izvještaj o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu ne odražava stvarno stanje u toj ustanovi s obzirom na to da izvještajem nisu obuhvaćeni podaci za 23 fakulteta, dvije akademije i pet instituta. Ipak, ima osnova za negativno mišljenje: zbog neizvršenog procesa integracije i mnogih drugih stvari. Izvještaj o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu ne odražava stvarno stanje u toj ustanovi s obzirom na to da izvještajem nisu obuhvaćeni podaci za 23 fakulteta, dvije akademije i pet instituta. Ipak, ima osnova za negativno mišljenje: zbog neizvršenog procesa integracije i mnogih drugih stvari. TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA "U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju na području Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu je bio u obavezi da izvrši proces integracije. Univerzitet u Sarajevu je započeo aktivnosti na provođenju procesa integracije, ali iste nisu okončane do 31. decembra 2017. godine", stoji Izvještaju o finansijskoj reviziji UNSA, o čemu je Klix.ba i ranije pisao.

UNSA i 30 samostalnih pravnih subjekata

U izvještaju je naglašeno da je Zakonom regulisano da do okončanja procesa integracije Univerziteta, fakulteti, akademije i naučni instituti koji imaju status pravnog subjekta i zadržavaju taj status, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom.
"Na osnovu obavljene revizije konstatovano je da Univerzitet nije proveo proces integracije. Osim UNSA, u pravnom prometu samostalno istupa još 30 pravnih subjekata koji u skladu sa odredbama Zakona imaju obilježja organizacionih jedinica Univerziteta", navodi se u revizorskom izvještaju.

Svi pravni subjekti s priložene liste, stoji u izvještaju, istupaju samostalno upotrebljavajući svoje pečate i štambilje, imaju svoje transakcijske račune, donose vlastite interne akte, sačinjavaju i predaju svoje finansijske izvještaje, odnosno imaju autonomiju u svom djelovanju.
"Također smo konstatovali da nije uspostavljen Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta kako je regulisano članom 40. Zakona kao i da Univerzitet ne vrši svoje finansijsko poslovanje preko Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo kako je propisano članom 156. Zakona", ocijenio je Ured za reviziju institucija u FBiH.

Finansijski plan nisu usvojili svi pravni subjekti

Prilikom pripreme i izrade finansijskog plana kao i izvještavanja Univerziteta u Sarajevu, kako stoji u izvještaju, nije se dosljedno pridržavalo odredbi Zakona o budžetima u FBiH i Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH. Finansijski plan nije usvojen za sve pravne subjekte koji u skladu sa članom 143. Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo predstavljaju organizacione jedinice.
"Finansijskim planom UNSA planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu 9.103.889, rashodi i izdaci u iznosu od 11.078.997 KM i gubitak u iznosu 1.975.108 KM. Planiranje gubitka nije u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona o budžetima u FBiH. Finansijskim planom UNSA nisu obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci organizacionih jedinica (fakulteta, akademija i instituta) odnosno istim su obuhvaćeni samo prihodi i primici i rashodi i izdaci Rektorata."

U izvještaju stoji, također, da je godišnji obračun UNSA za 2017. godinu, koji je predat 28. februara 2018. godine FIA-i, usvojio Senat tek 4. aprila 2018. godine, iako je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju isti trebao usvojiti Upravni odbor. Godišnjim obračunom Univerziteta u Sarajevu nisu obuhvaćeni vlastiti prihodi i dotacije iz budžeta Kantona svih organizacionih jedinica, kao ni rashodi i izdaci organizacionih jedinica.
"U navedenom godišnjem obračunu Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu iskazani su samo prihodi i primici i rashodi i izdaci za Rektorat. Organizacione jedinice Univerziteta su sačinile svoje godišnje obračune i iste predale FIA-i, neovisno od prethodno navedenog Godišnjeg obračuna Univerziteta u Sarajevu. Na osnovu navedenog konstatujemo da Finansijski plan kao ni Godišnji obračun Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu, nije sačinjen na nivou Univerziteta u Sarajevu, niti odražava činjenično stanje UNSA s obzirom na to da istim nisu obuhvaćene organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu", navodi se u izvještaju.
Ured za reviziju institucija u FBiH je preporučio da se sačini finansijski plan i godišnji obračun na nivou Univerziteta u Sarajevu kao jednog pravnog lica definisanog odredbama kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju, u cilju fer i istinitog iskazivanja stanja u finansijskim izvještajima.

Neopravdano zaključivanje ugovora o djelu

Revizori navode u izvještaju da ne mogu potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu na Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu i Veterinarskom fakultetu za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine, a posebno zaključivanje ugovora o djelu za
izvođenje nastave.
"To nije skladu sa odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima. Za angažovanje nastavnog kadra i stručnih saradnika na osnovu ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova, obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa nisu izvršeni u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima", stoji u Izvještaj o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu. Univerzitet u Sarajevu UNSA Ekonomski fakultet Sarajevo Ured za reviziju institucija FBiH Rifat Škrijelj Prijavi grešku